Renovatie interieur Torenpleinkerk


Update Extra subsidies & donaties

Datum: 16 maart, door: de Wijkraad 


Enige tijd geleden kregen wij het verheugende bericht dat de PKN uit het Solidariteitsfonds ons een subsidie van € 10.000,- heeft toegekend. Daarbij was een bijzondere verrassing ingebouwd: als de gemeenteleden van onze kerk voor de kerkzaal een bedrag van € 50.000,- bij elkaar doneren, wordt een extra bedrag van € 10.000,- uitgekeerd.
Op 1 maart jl. hadden we al een bedrag van bijna € 30.000,- ontvangen, vooral via de 3e collecten en spontane giften. Als in de komende maanden de grens van € 50.000,- wordt gehaald, levert dat dus € 10.000,- extra op! Een stimulans om ons best te doen, bijvoorbeeld bij de braderie van 16 mei a.s. Maar ook de komende 3e collecten, spontane en/of periodieke giften en eventuele legaten (erfenissen) tellen hierin mee. 


Wij hopen van harte dat met uw bijdragen voor onze kerkzaal dat bedrag van € 50.000,- gehaald gaat worden. Via deze zondagsbrief en deze website houden we u in de komende periode op de hoogte van de stand van zaken.  


Deze week ontvingen wij nog een verheugend bericht, namelijk dat ook het fonds Maatschappij van Welstand / Protestantse fondsen voor de renovatie van de kerkzaal een subsidie van € 10.000,- heeft toegezegd.


 


Update Geluid & verlichting

Datum: 16 maart, door: de kerkrentmeesters

 

Deze week zijn alle geluidsapparaten, inclusief de camera tegenover de preekstoel, door de firma RDJAV uit Ede aangesloten en getest. We verwachten met deze moderne apparatuur het geluid tijdens de kerkdiensten aanmerkelijk te verbeteren. Door een koppeling is de kerkdienst eventueel te volgen in de benedenzaal van Bij de Haard. Ook is de bediening van de apparatuur aldaar sterk vereenvoudigd. Afgelopen vrijdag kregen de meest betrokken personen, waaronder de kosters, een instructie hoe e.e.a. moet worden bediend.

 

Ook de verlichting is deze week een stap verder gekomen. Alle verschillende scenario's zijn nu in het systeem geprogrammeerd, zodat de verlichting in de kerk met een enkele druk op de knop passend aan de situatie kan worden gemaakt. Alle lampen, met uitzondering van de kroonluchters, zijn dimbaar. Begin april worden in die kroonluchters alle lampjes vervangen door LED- verlichting, zodat daarmee het elektriciteitsverbruik flink (60- 70%) zal afnemen.

Text...


Pelgrimage elke zondagmorgen

Datum: 11 maart, door: Idelette Otten


We maken elke zondagmorgen een pelgrimage. De weg begint bij de doopvont aan de ingang van de kerk. Zij gaat langs schriftlezing en verkondiging en leidt tot de gemeenschap aan de tafel van de Heer. 

De inrichting komt daarmee samen met de liturgie. Hier zit de volgende gedachte achter:

1. OPGANG - In opgang naar de dienst: 

van huis naar kerk, van individu tot geloofsgemeenschap

op de drempel tussen straat en kerkplein

rond het water in de doopvont,

beeld en gedachtenis van de onder-doorgang van Christus en elke gedoopte met Hem


2. INTREDE - Bij de doopvont (allen staan)

intredelied (of psalm)

votum (hierbij kan men zich bekruisen)
groet
bemoediging

gebed van toenadering

‘intredeprocessie’ vanaf de doopvont naar de vierruimte

ambtsdragers lopen met kinderen voorop 
kinderen ontsteken de kaarsen op de altaartafel
onderwijl zingen we:
psalm

kyrie en gloria

gebed van de zondag (daarna nemen allen plaats)


3. DE HEILIGE SCHRIFT - allen zijn verzameld rond de lezenaar met de Heilige Schrift (kinderen komen naar voren)

gesprek met kinderen
lezing uit het Oude Testament

antwoordpsalm

lezing uit de apostolische brieven, waarna de lector zegt: Hoort het Evangelie!

Halleluja (allen staan)

lezing uit het evangelie

acclamatie

preek (allen zitten)

moment van stilte
geloofsbelijdenis (staande) of lied


4. DE MAALTIJD VAN DE HEER - rond de altaartafel:

nodiging

gaven

voorbede: gebedsintenties – stil gebed - slotgebed

vredegroet

tafellied
brood, wijn en verdere gaven in natura en/of geld worden aangedragen 

en toegewijd ten dienste van viering en diakonie (allen verzamelen zich rond de altaartafel)

gebed over de gaven

tafelgebed (allen staan (voor zover mogelijk))

Onze Vader

Lam Gods
gemeenschap van brood en wijn

gebed na de Maaltijd


5. ZENDING EN ZEGEN

Uittochtslied (allen staan)

zending en zegen

allen vervolgen hun dienst in kerk, huis en samenleving


Nieuwe altaartafel in de maak!

Datum: 11 maart, door: Idelette Otten

Er is een nieuwe altaartafel ontworpen door Gert Grosfeld en Hans Uytenbogaardt (zie hiernaast de tekening van het ontwerp). De tafel wordt op dit moment gemaakt in het atelier van Nora Bogers in den Haag (zie foto's hieronder). Op Witte Donderdag hopen we de altaartafel in gebruik te kunnen nemen.


Meer weten over de precieze gedachte achter het ontwerp? Lees meer! ​​​​​​​


Text...


Update renovatie kerkzaal

Datum: 9 maart, door: de kerkrentmeesters

Terwijl allerlei vaklieden deze week hun laatste bijdragen hebben geleverd, zijn de voorbereidingen voor de schoonmaak en de
ingebruikname van de kerkzaal in volle gang. Volgende week wordt het programma vastgesteld. Wilt u alvast zaterdag 4 april in uw agenda reserveren om een handje te helpen? Bij voorbaad dank!
In de afgelopen week is door aannemer Kok op het orgelbalkon plinten aangebracht en is de balustrade rondom de nieuwe trap geplaatst. Ook is begonnen met de koof rondom de verlichting in de absis en is in de consistorie een leidingenkoker gemaakt om de bundel bedradingen uit het zicht te halen.
De elektricien heeft zaterdag met man en macht de laatste leidingen en aansluitpunten aangelegd, zodat komende week de geluids- en videoapparatuur kan worden aangesloten. Ook zijn alle aansluitingen voor de verlichting klaar. Nieuw is de verlichting in de torenhal, die het zeer bijzondere gewelf in het zonnetje gaat zetten. 
Helaas hebben we nog geen reacties gehad op onze vraag van vorige week naar een (liefst ruime) bestelwagen met laadklep om op maandag 6 of dinsdag 7 april de nieuwe avondmaalstafel uit Den Haag op te halen. Als u ons kunt helpen, wilt u dan contact met Jan Pronk opnemen? Bij voorbaad dank!


Update renovatie kerkzaal

Datum: 2 maart, door: de kerkrentmeesters

In de afgelopen week zijn weer een aantal onderdelen voor de kerkzaal gerealiseerd:

 • Het kruis is schoongemaakt, aan de binnenzijde voorzien van goudverf en aan de buitenzijde opnieuw gelakt.
 • Ook de verlichting in de apsis is aangebracht. De lampen aan de rechterzijde worden binnenkort nog afgeschermd met een koof.
 • Het orgelbalkon is nu volledig geschilderd. Ook is deze week de trap geplaatst, die wordt nog geschilderd. Binnenkort wordt de vloer nog geolied.
 • Alle pilaren zijn nu afgeschilderd, de beschadigingen in de muren geplamuurd en geschilderd, de plinten zwart geverfd.
 • Langs de gehele de noordzijde van de kerk zijn op de plint extra veilige wandcontactdozen geplaatst.


Voor de komende week staat op de planning:

 • Eerste inspectie van de preekstoel door restauratie-deskundigen.
 • De laatste werkzaamheden door de schilders en de elektriciens.
 • Het voorbereiden van de programmering van de verlichting in diverse scenario's.Giften voor de restauratie van de kerkzaal


In oktober ontvingen wij al een spontane gift van € 800,- voor de restauratie van onze kerk.
En vorige week werd ik gebeld door een van onze kerkleden, die, uit dankbaarheid na enkele geslaagde operaties, voor de restauratie van de kerkzaal een bedrag van € 1000,- gaat storten op onze rekening NL 83INGB 0000143153 t.n.v. Protestantse gemeente Vleuten. Daarnaast werd verteld dat onze kerk is opgenomen in het testament.
Wij zijn als kerkrentmeesters de gulle gevers hiervoor zeer dankbaar!


Indien u ook overweegt een incidentele of periodieke gift aan de kerk te geven, of onze kerk op te nemen in uw testament, dan kunt u (indien gewenst anoniem) contact opnemen met één van de kerkrentmeesters, die al uw vragen – ook over de nieuwe fiscaal-vriendelijke regelingen - op dit gebied graag wil beantwoorden.
Namens de kerkrentmeesters, Jan Pronk: 06-13157718


 • Kerkruimte nieuw #3.jpg
 • Kerkruimte nieuw #6.jpg
 • Kerkruimte nieuw #7.jpg
 • Kerkruimte nieuw #1.jpg
 • Kerkruimte nieuw #2.jpg
 • Kerkruimte nieuw #5.jpg
 • Kerkruimte nieuw #4.jpg

‘Van Theater naar Communio’

 

Deze titel geeft in het kort weer wat we beogen met de herinrichting van onze kerkruimte in Vleuten.
In 1971, toen onze kerk na een restauratie en reconstructie door architect David Zuiderhoek opnieuw in gebruik werd genomen werden de avondmaalstafel, doopvont en kansel als een eenheid gezien, gelegen in een ‘liturgisch kerngebied’, dat vooral zichtbaar moest zijn voor de gemeente.

 

‘Liturgisch centrum’

 

Jaren later spraken we nog steeds van een liturgisch centrum als aanduiding voor de ruimte waarin het kruis hangt en de avondmaalstafel staat opgesteld. Op dezelfde hoogte bevindt zich ook de uit zichzelf al hoge preekstoel. Met deze indeling werd het onderscheid beaccentueerd tussen de ambtelijke bediening van Woord en sacramenten enerzijds en het horen, c.q. antwoorden van de verzamelde gemeente anderzijds.

 

 

Van ds. Hans Uytenbogaardt, die onze gemeente adviseert met betrekking tot de herinrichting hebben we inmiddels geleerd dat de kerkruimte in zijn geheel als ‘liturgische ruimte’ gedefinieerd zou moeten worden. Hij noemt het in een artikel een van de ‘kernbelijdenissen’ van de liturgische beweging – zowel katholiek, anglicaans als protestants dat de eredienst sinds het begin van de twintigste eeuw gemeenschapsviering is. Met andere woorden: heel de gemeenschap is constituerend voor de eredienst, die begint als de gemeente is vergaderd.

 

 

‘Schrift & Tafel’

 

De eredienst vieren we rond Doopvont, Schrift en Tafel. Bij de indeling van de kerkruimte kunnen we denken aan een pelgrimsweg naar het Beloofde land – ons kerkgebouw mag daar een afstraling van zijn. Bij de ingang stuiten we gelijk op de doopvont. Door de doop komen we immers de kerk binnen. Een ieder die onze kerk binnenkomt en  de doopvont passeert kan zijn of haar doop gedenken.

 

 

Het hart van de kerkruimte zal de plaats worden voor de ambo (lezenaar) vanwaar de Schrift zal klinken en de Tafel van de Heer. Zijdelings daarvan zal de preekstoel worden geplaatst. Was voor veel protestanten de preek het hoogtepunt van de dienst, deze zal nu ter zijde staan van de ambo en de tafel, vanwaar onze Heer zelf spreekt, breekt en deelt.

Voorbij de altaartafel zullen de stoelen in de opstelling staan zoals in de vespers: dus tegenover elkaar geplaatst. Deze ene helft van de gemeenschap ziet hierbij de andere helft in het gezicht. Dit is een fundamenteel gegeven - denk maar aan de mens geschapen als ‘hulpe elkander tegenover’- niemand is compleet in zichzelf. Dat is het stramien waarop ook de psalmen zijn gebouwd: de versdelen vullen elkaar aan.

 

 

‘Vespers’


Bij de vespers worden de psalmverzen afwisselend door de beide helften gezongen. Op zondagmorgen kunnen deze plaatsen bezet worden door cantorijleden, ambtsdragers en eventueel kinderen. De absis, de ruimte waar nu nog de avondmaalstafel staat blijft afgezien van het kruis leeg. Het betreft de oostkant van onze kerk. We denken eraan een kunstenaar de opdracht te geven om voor deze hele wand, inclusief de beide ramen aan weerszijden een verbeelding te maken van Gods toekomst, die ons in kruis, verrijzenis en verheerlijking tegemoet komt en waarheen wij op weg zijn. Er is nog veel meer te vertellen over ons kerkje. In een prachtig boek over architect David Zuiderhoek (1911-1993) las ik dat de Amersfoortse Bergkerk uit 1952 in 1988 een soortgelijke ombouw heeft meegemaakt, omschreven als een beweging van ‘luisterkerk naar participatiekerk’.


De plannen voor de eerste fase zijn inmiddels klaar en goedgekeurd, maar de praktijk zal onze vindingrijkheid nog zeker op de proef gaan stellen. Maar de belangrijkste beweging, die we in mijn ogen zullen maken is die van een gezeten gemeente naar een dynamische gemeente,  die in beweging zal komen bij de viering van de sacramenten van doop en de maaltijd van de Heer en die elkaar meer in het oog zal krijgen. Architect Gert Grossfeld zal ons voorzien van diverse plattegronden voor diverse gelegenheden. Daarbij zal het er uiteindelijk ook op aankomen dat we – zoals de gastenbroeder van het klooster in Westmalle, zelf ook architect ons onlangs zei – ook innerlijk verbouwd moeten worden.


Ik verheug me er enorm op om samen met u deze vernieuwde ruimte straks in gebruik te mogen nemen.

Idelette Otten, v.d.m. Met dank aan artikel van ds. Hans Uytenbogaardt over ‘Vieren in oude en nieuwe ruimten’. Foto is ontwerp van Gert Grossfeld.Doneer vandaag nog!

Mobile

 

Via de mobiele optie kan je het formulier invullen en verzenden of gebruik de donatie knop bovenaan de menubalk.

Online

 

Er zijn diverse digitale opties om uw donatie te realiseren. Via IDeal, of  PayPal.

In de kerk

 

Als u in de kerk bent op zondag kunt u ook via de collecte uw donatie voor de projecten geven.

Heeft u nog vragen  of wilt u meer informatie ?

 

Klik op onderstaande button om een bericht te sturen