Renovatie interieur Torenpleinkerk


Stand van restauraties

Datum: 2 januari, Namens de Vleutense Wijkraad van kerkrentmeesters, Jan Pronk

Bouwkundig is de kerkzaal helemaal klaar, maar ook het komende jaar staan nog enkele deelprojecten op stapel om onze kerkzaal helemaal "af" te maken. Denk hierbij aan de inrichting van de gedachte-nis, de restauratie van de preekstoel en de diaconiekist, de inrichting van de consistorie en natuurlijk ook de aanschaf van nieuwe stoelen. Misschien moeten we in 2021 ook nog maatregelen nemen om de akoestiek te verbeteren, maar dat kan pas effectief gebeuren als bij de kerkdiensten de kerkzaal goed bezet is. Op 8 december 2021 is het precies 50 jaar geleden dat de herbouwde Torenpleinkerk feestelijk werd geopend. Het streven is om op die datum alle deelprojecten zoveel mogelijk af te hebben. Realisatie van deze deelprojecten is afhankelijk van de beschikbare financiële middelen, waarbij wij, naast de opbrengsten van de 3e collecten, giften en legaten in 2021, ook op zoek gaan naar sponsors en subsidies van fondsen en stichtingen. Wij blijven u via deze zondagsbrief zoveel mogelijk op de hoogte houden van de komende ontwikkelingen. Voor eventuele vragen, op- en aanmerkingen of tips kunt u ondergetekende benaderen.

Text...


Technische kwaliteit uitzendingen verbeterd

Datum: 10 december, door: de Wijkraad van Kerkrentmeesters, Jan Pronk


Afgelopen woensdag is de software van de camera in de kerk vernieuwd. Dit heeft tot gevolg dat het geluid thuis voortaan in stereo is te beluisteren. Maar ook als u geen stereo op uw laptop of computer heeft, zal de geluidskwaliteit naar verwachting (veel) beter zijn.


Ook is de snelheid van het switchen tussen de verschillende camera-instellingen verlaagd, zodat het beeld thuis wat rustiger wordt.


Pelgrimeren in de kerkruimte

Ben jij erbij op 1, 22, 27 of 29 oktober? Geef je snel op!


Onze kerkruimte is opnieuw ingericht en wel zo dat we als het ware elke dienst een pelgrimage maken. Beginnend bij de doopvont en eindigend in de absis. Graag wil ik u op een ochtend of een avond aan de hand van de kerkinrichting meenemen in de spiritualiteit van het pelgrimeren. U kunt uit twee avonden en twee ochtenden een dagdeel kiezen, die we zowel Bij de Haard als in de kerkruimte zelf doorbrengen. Het staat op een flyer die u bij de Vier zult ontvangen.
Maar de eerste mogelijkheid is al donderdagochtend 1 oktober. Ik hoop dat er dan al mensen zijn, die bereid zijn om te luisteren en mee te bewegen. Momenteel zijn er voor 1 oktober twee aanmeldingen. Komt u ook? donderdagochtend 1 oktober of donderdagochtend 22 oktober van 10.00 tot 11.30 uur of dinsdagavond 27 oktober of donderdagavond 29 oktober, van
20.00-21.30 uur Bij de Haard.

 

Opgave bij ds. Otten


Update reparaties

Datum: 3 september, door: de kerkrentmeesters

Torenklok definitief hersteld?
Vorige week hebben twee ervaren uurwerkspecialisten zich gebogen over het klokmechanisme in onze toren.
Dat mechanisme is ruim 100 jaar oud en aan slijtage onderhevig. Ze vonden de oorzaak van de storingen van de laatste
maanden (een gedurende enkele jaren langzaam losgetrilde schroef...) en hebben alle onderdelen goed nagekeken en
afgestemd.
De klok loopt sindsdien weer keurig op tijd en ook de luidklokken doen wat van ze verwacht mag worden. En nu hopelijk voor lange tijd......


Luchtvochtigheid en akoestiek in de kerkzaal
Zowel de luchtvochtigheid als de akoestiek in de kerkzaal zijn een bron van zorg voor de kerkrentmeesters. Hiervan is in de zondagsbrief al herhaaldelijk melding gemaakt. We krijgen van zowel kerkleden als mensen van buiten onze wijkgemeente wekelijks klachten, vragen en adviezen over beide onderwerpen.
Op korte termijn wordt een groepje samengesteld die gaat zoeken naar werkbare en betaalbare oplossingen. Wordt vervolgd.


Schilderwerk
De schilder is weer langs geweest om de laatste klusjes te klaren:
• De 2e zendingsbus is in de huiskleur geschilderd en bij de torenuitgang opgehangen.
• De gele salpeter-vlekken op de muur in de consistorie zijn weggewerkt.
• De stabilisatieplank tussen het orgel en torenwand is wit geschilderd.
• De beschadigingen in de gang van Bij de Haard zijn overgeschilderd.


Update reparaties

Datum: 20 augustus, door: de kerkrentmeesters

 • Reparatie avondmaalstafel: Afgelopen woensdag is door meubelmaker Nora Bogers een begin gemaakt met het herstel van de avondmaalstafel. Aan de onderkant zijn de extra verbindingen aangebracht, die verdere scheurvorming tussen de 12 delen van het tafelblad moeten voorkomen. Komende week worden de werkzaamheden voortgezet.
 • Ondertussen wordt wekelijks enkele keren een paar emmers water over de vloer verspreid. Mede als gevolg hiervan is de luchtvochtigheid weer gestegen van plm. 40% naar ruim 60%.
 • Klok toren weer van slag: De torenklokken zijn, kort na de vorige reparatie, wéér van slag: op het hele uur één slag en op de halve uren een vertraging van 8,5 uur. De gemeente Utrecht is direct gewaarschuwd, binnenkort komt de klokkenmaker langs om de klokken op de juiste tijd te zetten. 
 • Meer stoelen in de kerkzaal: In tegenstelling tot de uitstekende muziek-akoestiek in de kerkzaal blijft de spraak-akoestiek een bron van zorg en aandacht. De effecten van de verschillende renovaties in de kerkzaal (achterzetramen, geschilderde muren, lege absis, nieuw balkon) zijn hier mede de oorzaak van. Maar de grootste oorzaak is ons inziens de lege kerkzaal vanwege de corona-maatregelen: de ervaring leert dat bij een vollere kerk de echo flink afneemt. Daarom is in de afgelopen week een aantal extra stoelen weer herplaatst in de kerkzaal. Niet bedoeld om op te zitten maar om de echo te verminderen. Of dit helpt om de spraak-akoestiek te verbeteren, zal in de komende kerkdiensten moeten blijken.


Reparaties afgelopen week 

Datum: 6 augustus, door de kerkrentmeesters

 • De lekkage bij de CV-ketel lijkt opgelost. De oorzaak is onduidelijk gebleven. De kap op de schoorsteen was door lange takken van de boom naast de kerk verschoven en beschadigd. De kap is vervangen en de takken zijn gesnoeid. Maar ook een kraantje bij de ketel bleek niet afdoende dichtgedraaid. Dat is nu wel gebeurd. De lekkage is in ieder geval gestopt.
 • Enkele problemen bij het bespelen van het orgel bleken snel te kunnen worden opgelost.
 • De barst in de nieuwe avondmaalstafel wordt heel geleidelijk dicht gemaakt. Hiervoor zijn aan de onderzijde enkele stelschroeven aangebracht. Deze worden één keer per week een beetje aangedraaid om te voorkomen dat er elders vergelijkbare problemen ontstaan.
 • De klok van de toren geeft weer de juiste tijd aan. Ook luiden de klokken weer op de goede momenten. De buitenverlichting gaat naar verwachting eind augustus weer branden.


 • Luchtvochtigheid: Het mooie en warme weer heeft één groot nadeel: de luchtvochtigheid blijft ruim onder het vereiste minimum van 50%. Als dat te lang duurt, zijn problemen aan het gerestaureerde orgel te verwachten. Daarom worden tijdens de warme weken enkele keren per week een paar emmers over de vloer van de kerkzaal gegooid. In de hoop dat daarmee het minimum van 50% wel wordt gehaald.

Restauratie preekstoel

Datum: 8 juni, door: werkgroep renovatie Kerkzaal

Afgelopen woensdag heeft de werkgroep Renovatie Kerkzaal kennis gemaakt met Nico Hijman en Vincent van Drie uit Utrecht. Deze beide restauratie-meubelmakers zijn, op basis van hun expertise, hun offerte en rapport over de historie van de preekstoel (waarover later meer) unaniem gekozen om de restauratie uit te voeren. Op grond van de bespreking wordt de offerte nog aangepast en aangevuld, waarna deze voor de zomervakantie zal worden voorgelegd aan Moderamen en Kerkenraad. Vanwege de noodzakelijke vergunning voor deze werkzaamheden zal de restauratie naar verwachting in de herfst van dit jaar kunnen starten. In de tussentijd worden fondsen en stichtingen benaderd voor een financiële bijdrage in de kosten van de restauratie.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Jan PronkNieuwe altaartafel klaar!

Datum: 1 mei, door: Idelette Otten

Er is een nieuwe altaartafel ontworpen door Gert Grosfeld en Hans Uytenbogaardt (zie hiernaast de tekening van het ontwerp). De tafel is gemaakt in het atelier van Nora Bogers in den Haag (zie foto's hieronder). Op Witte Donderdag is de altaartafel in gebruik genomen.


Meer weten over de precieze gedachte achter het ontwerp? Lees meer! 


Text...


Braderie Torenpleinkerk uitgesteld...

Datum: 21 april,
door: de werkgroep Braderie

 

Ivm corona maatregelen is de braderie helaas uitgesteld tot voorjaar 2021. Spullen voor de rommelmarkt kunnen wel nog steeds elke zaterdag worden ingeleverd bij de kerk. 

Giften voor de restauratie van de kerkzaal


Indien u overweegt een incidentele of periodieke gift aan de kerk te geven, of onze kerk op te nemen in uw testament, dan kunt u (indien gewenst anoniem) contact opnemen met één van de kerkrentmeesters, die al uw vragen – ook over de nieuwe fiscaal-vriendelijke regelingen - op dit gebied graag wil beantwoorden.


Namens de kerkrentmeesters, Jan Pronk: 06-13157718


Update extra subsidies & donaties

Datum: 16 maart, door: de Wijkraad 


Enige tijd geleden kregen wij het verheugende bericht dat de PKN uit het Solidariteitsfonds ons een subsidie van € 10.000,- heeft toegekend. Daarbij was een bijzondere verrassing ingebouwd: als de gemeenteleden van onze kerk voor de kerkzaal een bedrag van € 50.000,- bij elkaar doneren, wordt een extra bedrag van € 10.000,- uitgekeerd.
Op 1 maart jl. hadden we al een bedrag van bijna € 30.000,- ontvangen, vooral via de 3e collecten en spontane giften. Als in de komende maanden de grens van € 50.000,- wordt gehaald, levert dat dus € 10.000,- extra op! Een stimulans om ons best te doen, bijvoorbeeld bij de braderie van 16 mei a.s. Maar ook de komende 3e collecten, spontane en/of periodieke giften en eventuele legaten (erfenissen) tellen hierin mee. 


Wij hopen van harte dat met uw bijdragen voor onze kerkzaal dat bedrag van € 50.000,- gehaald gaat worden. Via deze zondagsbrief en deze website houden we u in de komende periode op de hoogte van de stand van zaken.  


Deze week ontvingen wij nog een verheugend bericht, namelijk dat ook het fonds Maatschappij van Welstand / Protestantse fondsen voor de renovatie van de kerkzaal een subsidie van € 10.000,- heeft toegezegd.


 


Update geluid & verlichting

Datum: 16 maart, door: de kerkrentmeesters

 

Deze week zijn alle geluidsapparaten, inclusief de camera tegenover de preekstoel, door de firma RDJAV uit Ede aangesloten en getest. We verwachten met deze moderne apparatuur het geluid tijdens de kerkdiensten aanmerkelijk te verbeteren. Door een koppeling is de kerkdienst eventueel te volgen in de benedenzaal van Bij de Haard. Ook is de bediening van de apparatuur aldaar sterk vereenvoudigd. Afgelopen vrijdag kregen de meest betrokken personen, waaronder de kosters, een instructie hoe e.e.a. moet worden bediend.

 

Ook de verlichting is deze week een stap verder gekomen. Alle verschillende scenario's zijn nu in het systeem geprogrammeerd, zodat de verlichting in de kerk met een enkele druk op de knop passend aan de situatie kan worden gemaakt. Alle lampen, met uitzondering van de kroonluchters, zijn dimbaar. Begin april worden in die kroonluchters alle lampjes vervangen door LED- verlichting, zodat daarmee het elektriciteitsverbruik flink (60- 70%) zal afnemen.

Text...


Pelgrimage elke zondagmorgen

Datum: 11 maart, door: Idelette Otten


We maken elke zondagmorgen een pelgrimage. De weg begint bij de doopvont aan de ingang van de kerk. Zij gaat langs schriftlezing en verkondiging en leidt tot de gemeenschap aan de tafel van de Heer. 

De inrichting komt daarmee samen met de liturgie. Hier zit de volgende gedachte achter:

1. OPGANG - In opgang naar de dienst: 

van huis naar kerk, van individu tot geloofsgemeenschap

op de drempel tussen straat en kerkplein

rond het water in de doopvont,

beeld en gedachtenis van de onder-doorgang van Christus en elke gedoopte met Hem


2. INTREDE - Bij de doopvont (allen staan)

intredelied (of psalm)

votum (hierbij kan men zich bekruisen)
groet
bemoediging

gebed van toenadering

‘intredeprocessie’ vanaf de doopvont naar de vierruimte

ambtsdragers lopen met kinderen voorop 
kinderen ontsteken de kaarsen op de altaartafel
onderwijl zingen we:
psalm

kyrie en gloria

gebed van de zondag (daarna nemen allen plaats)


3. DE HEILIGE SCHRIFT - allen zijn verzameld rond de lezenaar met de Heilige Schrift (kinderen komen naar voren)

gesprek met kinderen
lezing uit het Oude Testament

antwoordpsalm

lezing uit de apostolische brieven, waarna de lector zegt: Hoort het Evangelie!

Halleluja (allen staan)

lezing uit het evangelie

acclamatie

preek (allen zitten)

moment van stilte
geloofsbelijdenis (staande) of lied


4. DE MAALTIJD VAN DE HEER - rond de altaartafel:

nodiging

gaven

voorbede: gebedsintenties – stil gebed - slotgebed

vredegroet

tafellied
brood, wijn en verdere gaven in natura en/of geld worden aangedragen 

en toegewijd ten dienste van viering en diakonie (allen verzamelen zich rond de altaartafel)

gebed over de gaven

tafelgebed (allen staan (voor zover mogelijk))

Onze Vader

Lam Gods
gemeenschap van brood en wijn

gebed na de Maaltijd


5. ZENDING EN ZEGEN

Uittochtslied (allen staan)

zending en zegen

allen vervolgen hun dienst in kerk, huis en samenleving


 • Kerkruimte nieuw #3.jpg
 • Kerkruimte nieuw #6.jpg
 • Kerkruimte nieuw #7.jpg
 • Kerkruimte nieuw #1.jpg
 • Kerkruimte nieuw #2.jpg
 • Kerkruimte nieuw #5.jpg
 • Kerkruimte nieuw #4.jpg

‘Van Theater naar Communio’

 

Deze titel geeft in het kort weer wat we beogen met de herinrichting van onze kerkruimte in Vleuten.
In 1971, toen onze kerk na een restauratie en reconstructie door architect David Zuiderhoek opnieuw in gebruik werd genomen werden de avondmaalstafel, doopvont en kansel als een eenheid gezien, gelegen in een ‘liturgisch kerngebied’, dat vooral zichtbaar moest zijn voor de gemeente.

 

‘Liturgisch centrum’

 

Jaren later spraken we nog steeds van een liturgisch centrum als aanduiding voor de ruimte waarin het kruis hangt en de avondmaalstafel staat opgesteld. Op dezelfde hoogte bevindt zich ook de uit zichzelf al hoge preekstoel. Met deze indeling werd het onderscheid beaccentueerd tussen de ambtelijke bediening van Woord en sacramenten enerzijds en het horen, c.q. antwoorden van de verzamelde gemeente anderzijds.

 

 

Van ds. Hans Uytenbogaardt, die onze gemeente adviseert met betrekking tot de herinrichting hebben we inmiddels geleerd dat de kerkruimte in zijn geheel als ‘liturgische ruimte’ gedefinieerd zou moeten worden. Hij noemt het in een artikel een van de ‘kernbelijdenissen’ van de liturgische beweging – zowel katholiek, anglicaans als protestants dat de eredienst sinds het begin van de twintigste eeuw gemeenschapsviering is. Met andere woorden: heel de gemeenschap is constituerend voor de eredienst, die begint als de gemeente is vergaderd.

 

 

‘Schrift & Tafel’

 

De eredienst vieren we rond Doopvont, Schrift en Tafel. Bij de indeling van de kerkruimte kunnen we denken aan een pelgrimsweg naar het Beloofde land – ons kerkgebouw mag daar een afstraling van zijn. Bij de ingang stuiten we gelijk op de doopvont. Door de doop komen we immers de kerk binnen. Een ieder die onze kerk binnenkomt en  de doopvont passeert kan zijn of haar doop gedenken.

 

 

Het hart van de kerkruimte zal de plaats worden voor de ambo (lezenaar) vanwaar de Schrift zal klinken en de Tafel van de Heer. Zijdelings daarvan zal de preekstoel worden geplaatst. Was voor veel protestanten de preek het hoogtepunt van de dienst, deze zal nu ter zijde staan van de ambo en de tafel, vanwaar onze Heer zelf spreekt, breekt en deelt.

Voorbij de altaartafel zullen de stoelen in de opstelling staan zoals in de vespers: dus tegenover elkaar geplaatst. Deze ene helft van de gemeenschap ziet hierbij de andere helft in het gezicht. Dit is een fundamenteel gegeven - denk maar aan de mens geschapen als ‘hulpe elkander tegenover’- niemand is compleet in zichzelf. Dat is het stramien waarop ook de psalmen zijn gebouwd: de versdelen vullen elkaar aan.

 

 

‘Vespers’


Bij de vespers worden de psalmverzen afwisselend door de beide helften gezongen. Op zondagmorgen kunnen deze plaatsen bezet worden door cantorijleden, ambtsdragers en eventueel kinderen. De absis, de ruimte waar nu nog de avondmaalstafel staat blijft afgezien van het kruis leeg. Het betreft de oostkant van onze kerk. We denken eraan een kunstenaar de opdracht te geven om voor deze hele wand, inclusief de beide ramen aan weerszijden een verbeelding te maken van Gods toekomst, die ons in kruis, verrijzenis en verheerlijking tegemoet komt en waarheen wij op weg zijn. Er is nog veel meer te vertellen over ons kerkje. In een prachtig boek over architect David Zuiderhoek (1911-1993) las ik dat de Amersfoortse Bergkerk uit 1952 in 1988 een soortgelijke ombouw heeft meegemaakt, omschreven als een beweging van ‘luisterkerk naar participatiekerk’.


De plannen voor de eerste fase zijn inmiddels klaar en goedgekeurd, maar de praktijk zal onze vindingrijkheid nog zeker op de proef gaan stellen. Maar de belangrijkste beweging, die we in mijn ogen zullen maken is die van een gezeten gemeente naar een dynamische gemeente,  die in beweging zal komen bij de viering van de sacramenten van doop en de maaltijd van de Heer en die elkaar meer in het oog zal krijgen. Architect Gert Grossfeld zal ons voorzien van diverse plattegronden voor diverse gelegenheden. Daarbij zal het er uiteindelijk ook op aankomen dat we – zoals de gastenbroeder van het klooster in Westmalle, zelf ook architect ons onlangs zei – ook innerlijk verbouwd moeten worden.


Ik verheug me er enorm op om samen met u deze vernieuwde ruimte straks in gebruik te mogen nemen.

Idelette Otten, v.d.m. Met dank aan artikel van ds. Hans Uytenbogaardt over ‘Vieren in oude en nieuwe ruimten’. Foto is ontwerp van Gert Grossfeld.Doneer vandaag nog!

Mobile

 

Via de mobiele optie kan je het formulier invullen en verzenden of gebruik de donatie knop bovenaan de menubalk.

Online

 

Er zijn diverse digitale opties om uw donatie te realiseren. Via IDeal, of  PayPal.

In de kerk

 

Als u in de kerk bent op zondag kunt u ook via de collecte uw donatie voor de projecten geven.

Heeft u nog vragen  of wilt u meer informatie ?

 

Klik op onderstaande button om een bericht te sturen