Renovatie interieur Torenpleinkerk


Text...

Help de dominee de preekstoel op!

Datum: 31 maart


De eerste fase van de renovatie van ons kerkgebouw is achter de rug en nu hebben we de tijd om te gaan werken aan de overige zaken die nog op het verlanglijstje staan. We zijn gestart met de fondswerving voor 17e eeuwse preekstoel en de 18e eeuwse diaconiekist die bij het kerkgebouw horen. Aan deze twee bijzondere objecten is uitgebreid onderzoek gedaan door de meubelrestauratoren Nico Hijman en Vincent van Drie. Zij zullen deze twee mooie meubels ook gaan restaureren en het benodigde bedrag is ruim Euro 26.000,00. Tezamen met ons monumentale orgel bezit onze kerk een bescheiden maar mooi
ensemble van 17e en 18e eeuwse kunstobjecten.

 

Dit geld hoeven we niet allemaal zelf op te brengen, doordat onze kerk zo vaak open is, is het mogelijk ook bij externe partijen geld te vragen. Binnen een week na de aanvraag heeft de Stichting Beyerskameren besloten Euro 3.000,00 en het Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen Euro 1.000,00 te schenken voor de Preekstoel en de Diaconiekist. De Utrechtse Stichting Beyers Kameren is een charitatieve instelling die vanuit een christelijke visie de bevordering of ondersteuning van culturele zaken en instellingen tot doel heeft. Het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (PUG) is opgericht in 1773 en is één van de oudste nog actieve genootschappen in ons land. Het PUG stelt zich ten doel kunst, cultuur en wetenschappen in Utrecht te bevorderen met eigen initiatieven en door projecten van anderen te ondersteunen. De kop is er dus vanaf. Er lopen nog aanvragen bij 10 andere fondsen.


We hopen dat de beide meubelstukken in het najaar worden gerestaureerd zodat we ze weer kunnen gebruiken vanaf zondag 12 december 2021, de dag dat we gaan vieren dat het precies 50 jaar geleden is dat de kerk is herbouwd. Natuurlijk kunnen we zelf ook een bijdrage leveren aan deze restauratie. Het streven is om een bedrag van EURO 11.000,00 samen te brengen. Dat kan door het overmaken van uw
bijdrage op girorekening IBAN: NL83INGB 0000 1431 53 t.n.v. Protestantse gemeente Vleuten.


Onze kerk heeft een ANBI-status, dat betekent dat de gift voor 100% kan worden afgetrokken voor de Loonbelasting. 
 


Nieuw tafellinnen

Datum: 11 februari, namens: diakonie

 

Eindelijk kunnen we dan ons nieuw tafellinnen in gebruik nemen. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het atelier van Slabbinck in Brugge heeft nu naar onze zin kunnen leveren. De afmetingen van onze tafel gaf problemen. We hebben het geheel nu iets ingekort. Midden op het kleed - precies op het kruis - zijn met gouddraad kruisjes geborduurd. Naast het kleed wordt een zogeheten corporale op de tafel gelegd waarop de voorganger de gaven van brood en wijn kan zetten. Ook zijn er kleine vingerdoekjes en servetten.

 

We zijn de diakonie erkentelijk voor de inzet in deze en voor het bekostigen van dit linnen.

Text...


Meer over het interieur van de Torenpleinkerk:Pelgrimage elke zondagmorgen

Datum: 11 maart, door: Idelette Otten


We maken elke zondagmorgen een pelgrimage. De weg begint bij de doopvont aan de ingang van de kerk. Zij gaat langs schriftlezing en verkondiging en leidt tot de gemeenschap aan de tafel van de Heer. 

De inrichting komt daarmee samen met de liturgie. Hier zit de volgende gedachte achter:

1. OPGANG - In opgang naar de dienst: 

van huis naar kerk, van individu tot geloofsgemeenschap

op de drempel tussen straat en kerkplein

rond het water in de doopvont,

beeld en gedachtenis van de onder-doorgang van Christus en elke gedoopte met Hem


2. INTREDE - Bij de doopvont (allen staan)

intredelied (of psalm)

votum (hierbij kan men zich bekruisen)
groet
bemoediging

gebed van toenadering

‘intredeprocessie’ vanaf de doopvont naar de vierruimte

ambtsdragers lopen met kinderen voorop 
kinderen ontsteken de kaarsen op de altaartafel
onderwijl zingen we:
psalm

kyrie en gloria

gebed van de zondag (daarna nemen allen plaats)


3. DE HEILIGE SCHRIFT - allen zijn verzameld rond de lezenaar met de Heilige Schrift (kinderen komen naar voren)

gesprek met kinderen
lezing uit het Oude Testament

antwoordpsalm

lezing uit de apostolische brieven, waarna de lector zegt: Hoort het Evangelie!

Halleluja (allen staan)

lezing uit het evangelie

acclamatie

preek (allen zitten)

moment van stilte
geloofsbelijdenis (staande) of lied


4. DE MAALTIJD VAN DE HEER - rond de altaartafel:

nodiging

gaven

voorbede: gebedsintenties – stil gebed - slotgebed

vredegroet

tafellied
brood, wijn en verdere gaven in natura en/of geld worden aangedragen 

en toegewijd ten dienste van viering en diakonie (allen verzamelen zich rond de altaartafel)

gebed over de gaven

tafelgebed (allen staan (voor zover mogelijk))

Onze Vader

Lam Gods
gemeenschap van brood en wijn

gebed na de Maaltijd


5. ZENDING EN ZEGEN

Uittochtslied (allen staan)

zending en zegen

allen vervolgen hun dienst in kerk, huis en samenleving

Nieuwe altaartafel klaar!

Datum: 1 mei, door: Idelette Otten

Er is een nieuwe altaartafel ontworpen door Gert Grosfeld en Hans Uytenbogaardt (zie hiernaast de tekening van het ontwerp). De tafel is gemaakt in het atelier van Nora Bogers in den Haag (zie foto's hieronder). Op Witte Donderdag is de altaartafel in gebruik genomen.


Meer weten over de precieze gedachte achter het ontwerp? Lees meer! 


Text...


  • Kerkruimte nieuw #3.jpg
  • Kerkruimte nieuw #6.jpg
  • Kerkruimte nieuw #7.jpg
  • Kerkruimte nieuw #1.jpg
  • Kerkruimte nieuw #2.jpg
  • Kerkruimte nieuw #5.jpg
  • Kerkruimte nieuw #4.jpg

‘Van Theater naar Communio’

 

Deze titel geeft in het kort weer wat we beogen met de herinrichting van onze kerkruimte in Vleuten.
In 1971, toen onze kerk na een restauratie en reconstructie door architect David Zuiderhoek opnieuw in gebruik werd genomen werden de avondmaalstafel, doopvont en kansel als een eenheid gezien, gelegen in een ‘liturgisch kerngebied’, dat vooral zichtbaar moest zijn voor de gemeente.

 

‘Liturgisch centrum’

 

Jaren later spraken we nog steeds van een liturgisch centrum als aanduiding voor de ruimte waarin het kruis hangt en de avondmaalstafel staat opgesteld. Op dezelfde hoogte bevindt zich ook de uit zichzelf al hoge preekstoel. Met deze indeling werd het onderscheid beaccentueerd tussen de ambtelijke bediening van Woord en sacramenten enerzijds en het horen, c.q. antwoorden van de verzamelde gemeente anderzijds.

 

 

Van ds. Hans Uytenbogaardt, die onze gemeente adviseert met betrekking tot de herinrichting hebben we inmiddels geleerd dat de kerkruimte in zijn geheel als ‘liturgische ruimte’ gedefinieerd zou moeten worden. Hij noemt het in een artikel een van de ‘kernbelijdenissen’ van de liturgische beweging – zowel katholiek, anglicaans als protestants dat de eredienst sinds het begin van de twintigste eeuw gemeenschapsviering is. Met andere woorden: heel de gemeenschap is constituerend voor de eredienst, die begint als de gemeente is vergaderd.

 

 

‘Schrift & Tafel’

 

De eredienst vieren we rond Doopvont, Schrift en Tafel. Bij de indeling van de kerkruimte kunnen we denken aan een pelgrimsweg naar het Beloofde land – ons kerkgebouw mag daar een afstraling van zijn. Bij de ingang stuiten we gelijk op de doopvont. Door de doop komen we immers de kerk binnen. Een ieder die onze kerk binnenkomt en  de doopvont passeert kan zijn of haar doop gedenken.

 

 

Het hart van de kerkruimte zal de plaats worden voor de ambo (lezenaar) vanwaar de Schrift zal klinken en de Tafel van de Heer. Zijdelings daarvan zal de preekstoel worden geplaatst. Was voor veel protestanten de preek het hoogtepunt van de dienst, deze zal nu ter zijde staan van de ambo en de tafel, vanwaar onze Heer zelf spreekt, breekt en deelt.

Voorbij de altaartafel zullen de stoelen in de opstelling staan zoals in de vespers: dus tegenover elkaar geplaatst. Deze ene helft van de gemeenschap ziet hierbij de andere helft in het gezicht. Dit is een fundamenteel gegeven - denk maar aan de mens geschapen als ‘hulpe elkander tegenover’- niemand is compleet in zichzelf. Dat is het stramien waarop ook de psalmen zijn gebouwd: de versdelen vullen elkaar aan.

 

 

‘Vespers’


Bij de vespers worden de psalmverzen afwisselend door de beide helften gezongen. Op zondagmorgen kunnen deze plaatsen bezet worden door cantorijleden, ambtsdragers en eventueel kinderen. De absis, de ruimte waar nu nog de avondmaalstafel staat blijft afgezien van het kruis leeg. Het betreft de oostkant van onze kerk. We denken eraan een kunstenaar de opdracht te geven om voor deze hele wand, inclusief de beide ramen aan weerszijden een verbeelding te maken van Gods toekomst, die ons in kruis, verrijzenis en verheerlijking tegemoet komt en waarheen wij op weg zijn. Er is nog veel meer te vertellen over ons kerkje. In een prachtig boek over architect David Zuiderhoek (1911-1993) las ik dat de Amersfoortse Bergkerk uit 1952 in 1988 een soortgelijke ombouw heeft meegemaakt, omschreven als een beweging van ‘luisterkerk naar participatiekerk’.


De plannen voor de eerste fase zijn inmiddels klaar en goedgekeurd, maar de praktijk zal onze vindingrijkheid nog zeker op de proef gaan stellen. Maar de belangrijkste beweging, die we in mijn ogen zullen maken is die van een gezeten gemeente naar een dynamische gemeente,  die in beweging zal komen bij de viering van de sacramenten van doop en de maaltijd van de Heer en die elkaar meer in het oog zal krijgen. Architect Gert Grossfeld zal ons voorzien van diverse plattegronden voor diverse gelegenheden. Daarbij zal het er uiteindelijk ook op aankomen dat we – zoals de gastenbroeder van het klooster in Westmalle, zelf ook architect ons onlangs zei – ook innerlijk verbouwd moeten worden.


Ik verheug me er enorm op om samen met u deze vernieuwde ruimte straks in gebruik te mogen nemen.

Idelette Otten, v.d.m. Met dank aan artikel van ds. Hans Uytenbogaardt over ‘Vieren in oude en nieuwe ruimten’. Foto is ontwerp van Gert Grossfeld.Doneer vandaag nog!

Mobile

 

Via de mobiele optie kan je het formulier invullen en verzenden of gebruik de donatie knop bovenaan de menubalk.

Online

 

Er zijn diverse digitale opties om uw donatie te realiseren. Via IDeal, of  PayPal.

In de kerk

 

Als u in de kerk bent op zondag kunt u ook via de collecte uw donatie voor de projecten geven.

Heeft u nog vragen  of wilt u meer informatie ?

 

Klik op onderstaande button om een bericht te sturen