Renovatie van de kerkgebouw


Uitnodiging

Periodieke voortgangsvoorlichting restauratie, renovatie en inrichting

Sinds de laatste voorlichtingssessie in maart, is er aan, in en onder ons kerkgebouw veel gebeurd. De nieuwbouw van 'Bij de Haard' is een feit, ons historische orgel is in oude luister hersteld, er is spannend onderzoek verricht naar de oorzaken van de scheurvormingen in onze kerkzaal en de oorzaken daarvan worden inmiddels aangepakt en de schade herstelt. Er is zoveel werk verzet dat het goed is om even stil te staan bij wat er allemaal gerealiseerd is. Daarom nodigt de Kerkenraad u van harte voor een periodieke voorlichtingssessie. Deze sessie is voorzien voor zondagochtend 1 december en vindt plaat aansluitend aan de kerkdienst. 


We willen tijdens de voorlichting niet alleen terugkijken op hetgeen gerealiseerd is, maar u ook een stand van zaken geven van de lopende deelprojecten en u meenemen in hetgeen we nog moeten realiseren. Wij zorgen voor koffie en koekjes en een aansprekende presentaties van de deelprojectleiders. Komt u ook?


Namens de wijkkerkenraad, Hans van Reenen (voorzitter)

...


Giften voor de restauratie van de kerkzaal


In oktober ontvingen wij al een spontane gift van € 800,- voor de restauratie van onze kerk.
En vorige week werd ik gebeld door een van onze kerkleden, die, uit dankbaarheid na enkele geslaagde operaties, voor de restauratie van de kerkzaal een bedrag van € 1000,- gaat storten op onze rekening NL 83INGB 0000143153 t.n.v. Protestantse gemeente Vleuten. Daarnaast werd verteld dat onze kerk is opgenomen in het testament.
Wij zijn als kerkrentmeesters de gulle gevers hiervoor zeer dankbaar!


Indien u ook overweegt een incidentele of periodieke gift aan de kerk te geven, of onze kerk op te nemen in uw testament, dan kunt u (indien gewenst anoniem) contact opnemen met één van de kerkrentmeesters, die al uw vragen – ook over de nieuwe fiscaal-vriendelijke regelingen - op dit gebied graag wil beantwoorden.
Namens de kerkrentmeesters, Jan Pronk: 06-13157718


Mooie opbrengst door benefietconcert van de cantorij

Op 10 november vond er een benefietconcert plaats georganiseerd door de cantorij. Met slechts 50 toehoorders ('t was ook wel heerlijk najaarsweer buiten....) in de kerkzaal heeft onze cantorij o.l.v. Ines Leijen afgelopen zondag een

bijzonder mooi concert gegeven met een selectie van liederen uit enkele Europese landen. Dick van Dijk speelde verschillende composities op het kistorgel en het concert werd afgesloten met een samenzang van liederen uit het liedboek.
Daarna was er een keur aan heerlijke hapjes, die door de leden van de cantorij thuis gebakken waren en gratis ter beschikking waren gesteld. Waarvoor onze hartelijke dank!
De totale opbrengst komt volledig ten goede aan de restauratie van de kerkzaal en is (inclusief de GIVT-bijdragen via de collectezak en de speciale concert QR-code op de deuren) uitgekomen op € 827,35. Een heel mooi bedrag, waarvoor we alle gevers van harte bedanken.

Text...


Voortgang herstel fundering

Van de kerkrentmeesters (Datum: 18 november 2019)

Afgelopen donderdag zijn de paalconstructies in het beton gegoten, waarmee – naar verwachting – de verdere scheurvorming voor de komende jaren tot stilstand is gebracht. Eerst wordt de bekisting weggehaald en – afhankelijk van het weer - de bestrating hersteld. Daarna worden de steunberen gedeeltelijk gesloopt om ze later met dezelfde stenen weer op te metselen. Vanaf a.s. woensdag gaan de metselaars voor enkele weken aan de slag om de scheuren aan de binnen- en buitenmuren te repareren en te dichten. Ook de grote scheur bij de orgeltrap wordt hierin meegenomen.


Werkzaamheden en versterking fundering kerkgebouw

October/november 2019

Komende periode zullen de muren aan de noord en zuidkant van het kerkgebouw worden versterkt en een extra funderingconstructie worden aangebracht. De zogenoemde steunberen van het gebouw worden aan de buitenkant en onder de kerkvloer verankerd om schuurvorming en verzakking van het gebouw in de toekomst te voorkomen.

 

Deze werkzaamheden zullen eerst afgerond moeten worden alvorens de kerkruimte zelf gerenoveerd kan gaan worden.

 

.


Duurzaamheidsmaatregels in de Torenpleinkerk

Datum: 26 augustus 2019

Medio september zal het eindrapport over de duurzaamheids- maatregelen worden besproken met de onderzoekers, waarna er beslissingen worden genomen welke aanbevelingen zullen worden uitgevoerd. In het rapport zijn een aantal voorstellen gedaan die in de komende jaren de energiekosten omlaag gaan brengen. Tegelijkertijd zal hiermee het comfort voor de kerkbezoekers flink verbeteren.


Hieronder enkele voorstellen met daarachter de energiebesparing:

 • Het plaatsen van achterzetramen (dus aan de binnenkant) in dekerkzaal in combinatie met kierdichting (-21%)
 • Het verder isoleren van het gewelf (:plafond) in de kerkzaal (-17%)
 • Optimaliseren van de huidige verwarmingsinstallatie in combinatie methet aanbrengen van isolerend materiaal achter de CV-radiatoren (-13%)
 • Het aanbrengen van isolerende kalkmortel op de wanden (-11%)

Deze maatregelen kosten veel geld, maar leveren in de komende jaren ook veel op. De kerkrentmeesters zullen hierover advies uitbrengen aan de kerkenraad.

Inzage van het rapport is mogelijk via Jan Pronk.

.

Status renovatie van de kerkruimte:

Datum: 4 augustus 2019

De renovatie van de kerkruimte zal naar verwachting begin 2020 van start gaan. De plannen zijn inhoudelijk niet gewijzigd, maar moesten worden uitgesteld, omdat in de afgelopen maanden zich een nieuw probleem (zie hieronder) voordeed, dat met voorrang moest worden opgelost. De aannemer plant en rekent ondertussen hoeveel  de kerkzaal gaat kosten en wanneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de komende weken zal ook een definitief besluit worden genomen over o.a. de isolatie van de ramen en het plafond van de kerk.


Sinds de droge zomer van 2018 zijn de – al langer bestaande - scheuren in de binnen- en buitenmuren langer en breder geworden, en dat proces gaat nog steeds door. Daarom is besloten de fundering met voorrang te onderzoeken en de oorzaken van die scheuren op te sporen. De conclusies van dat onderzoek en de aanpak van de problemen zijn/worden besproken met diverse instanties, zoals de gemeente, provincie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, want onze kerk is een rijksmonument. Er wordt gestreefd naar een zodanige verbetering van de fundering dat verdere scheurvorming zolang mogelijk wordt uitgesteld. De betrokken partijen werken goed samen en gaan er van uit dat de reparaties ruim 4 weken zullen duren en nog dit kalenderjaar kunnen worden afgerond.


 • Kerkruimte nieuw #3.jpg
 • Kerkruimte nieuw #6.jpg
 • Kerkruimte nieuw #7.jpg
 • Kerkruimte nieuw #1.jpg
 • Kerkruimte nieuw #2.jpg
 • Kerkruimte nieuw #5.jpg
 • Kerkruimte nieuw #4.jpg

‘Van Theater naar Communio’

 

Deze titel geeft in het kort weer wat we beogen met de herinrichting van onze kerkruimte in Vleuten.
In 1971, toen onze kerk na een restauratie en reconstructie door architect David Zuiderhoek opnieuw in gebruik werd genomen werden de avondmaalstafel, doopvont en kansel als een eenheid gezien, gelegen in een ‘liturgisch kerngebied’, dat vooral zichtbaar moest zijn voor de gemeente.

 

‘Liturgisch centrum’

 

Jaren later spraken we nog steeds van een liturgisch centrum als aanduiding voor de ruimte waarin het kruis hangt en de avondmaalstafel staat opgesteld. Op dezelfde hoogte bevindt zich ook de uit zichzelf al hoge preekstoel. Met deze indeling werd het onderscheid beaccentueerd tussen de ambtelijke bediening van Woord en sacramenten enerzijds en het horen, c.q. antwoorden van de verzamelde gemeente anderzijds.

 

 

Van ds. Hans Uytenbogaardt, die onze gemeente adviseert met betrekking tot de herinrichting hebben we inmiddels geleerd dat de kerkruimte in zijn geheel als ‘liturgische ruimte’ gedefinieerd zou moeten worden. Hij noemt het in een artikel een van de ‘kernbelijdenissen’ van de liturgische beweging – zowel katholiek, anglicaans als protestants dat de eredienst sinds het begin van de twintigste eeuw gemeenschapsviering is. Met andere woorden: heel de gemeenschap is constituerend voor de eredienst, die begint als de gemeente is vergaderd.

 

 

‘Schrift & Tafel’

 

De eredienst vieren we rond Doopvont, Schrift en Tafel. Bij de indeling van de kerkruimte kunnen we denken aan een pelgrimsweg naar het Beloofde land – ons kerkgebouw mag daar een afstraling van zijn. Bij de ingang stuiten we gelijk op de doopvont. Door de doop komen we immers de kerk binnen. Een ieder die onze kerk binnenkomt en  de doopvont passeert kan zijn of haar doop gedenken.

 

 

Het hart van de kerkruimte zal de plaats worden voor de ambo (lezenaar) vanwaar de Schrift zal klinken en de Tafel van de Heer. Zijdelings daarvan zal de preekstoel worden geplaatst. Was voor veel protestanten de preek het hoogtepunt van de dienst, deze zal nu ter zijde staan van de ambo en de tafel, vanwaar onze Heer zelf spreekt, breekt en deelt.

Voorbij de altaartafel zullen de stoelen in de opstelling staan zoals in de vespers: dus tegenover elkaar geplaatst. Deze ene helft van de gemeenschap ziet hierbij de andere helft in het gezicht. Dit is een fundamenteel gegeven - denk maar aan de mens geschapen als ‘hulpe elkander tegenover’- niemand is compleet in zichzelf. Dat is het stramien waarop ook de psalmen zijn gebouwd: de versdelen vullen elkaar aan.

 

 

‘Vespers’


Bij de vespers worden de psalmverzen afwisselend door de beide helften gezongen. Op zondagmorgen kunnen deze plaatsen bezet worden door cantorijleden, ambtsdragers en eventueel kinderen.

De absis, de ruimte waar nu nog de avondmaalstafel staat blijft afgezien van het kruis leeg. Het betreft de oostkant van onze kerk. We denken eraan een kunstenaar de opdracht te geven om voor deze hele wand, inclusief de beide ramen aan weerszijden een verbeelding te maken van Gods toekomst, die ons in kruis, verrijzenis en verheerlijking tegemoet komt en waarheen wij op weg zijn.

Er is nog veel meer te vertellen over ons kerkje. In een prachtig boek over architect David Zuiderhoek (1911-1993) las ik dat de Amersfoortse Bergkerk uit 1952 in 1988 een soortgelijke ombouw heeft meegemaakt, omschreven als een beweging van ‘luisterkerk naar participatiekerk’.


De plannen voor de eerste fase zijn inmiddels klaar en goedgekeurd, maar de praktijk zal onze vindingrijkheid nog zeker op de proef gaan stellen. Maar de belangrijkste beweging, die we in mijn ogen zullen maken is die van een gezeten gemeente naar een dynamische gemeente,  die in beweging zal komen bij de viering van de sacramenten van doop en de maaltijd van de Heer en die elkaar meer in het oog zal krijgen. Architect Gert Grossfeld zal ons voorzien van diverse plattegronden voor diverse gelegenheden. Daarbij zal het er uiteindelijk ook op aankomen dat we – zoals de gastenbroeder van het klooster in Westmalle, zelf ook architect ons onlangs zei – ook innerlijk verbouwd moeten worden.
Ik verheug me er enorm op om samen met u deze vernieuwde ruimte straks in gebruik te mogen nemen.

Idelette Otten, v.d.m.


Met dank aan artikel van ds. Hans Uytenbogaardt over ‘Vieren in oude en nieuwe ruimten’.
Foto is ontwerp van Gert Grossfeld.Doneer vandaag nog!

Mobile

 

Via de mobiele optie kan je het formulier invullen en verzenden of gebruik de donatie knop bovenaan de menubalk.

Online

 

Er zijn diverse digitale opties om uw donatie te realiseren. Via IDeal, of  PayPal.

In de kerk

 

Als u in de kerk bent op zondag kunt u ook via de collecte uw donatie voor de projecten geven.

Heeft u nog vragen  of wilt u meer informatie ?

 

Klik op onderstaande button om een bericht te sturen