Renovatie interieur Torenpleinkerk


Update renovatie intrieur Torenpleinkerk

Datum: 13 januari, door: de Kerkrentmeesters


Deze week is een eerste coördinerend overleg geweest met o.a. de architect, de aannemer en enkele leveranciers en onderaannemers. De verwachting is dat de kerkdiensten (incl. de vespers) in de komende weken gewoon kunnen doorgaan. Wèl wordt het wekelijks schuiven met de stoelen, waarbij ook de opstelling van de stoelen wellicht telkens een beetje anders kan worden. Dus een beetje improviseren! En misschien ook een beetje kamperen tussen de stellingen en machines....Er wordt naar toe gewerkt dat de bouwkundige werkzaamheden (incl. schilderen en aanleg van leidingen en contactpunten) eind maart kunnen worden afgerond. Dat is o.a. afhankelijk van de tijdige levering van materialen. Begin februari wordt duidelijk of op 1e Paasdag (12 april) ook ons gerestaureerde Bätz-orgel op het vernieuwde balkon zal kunnen staan.


De preekstoel wordt a.s. maandag 13 en dinsdag 14 januari verplaatst. Daarvoor wordt zowel een kleine kraan als een hoogwerker gebruikt. Die hoogwerker zal langere tijd in de kerkzaal blijven staan. De preekstoel zal pas weer gebruikt gaan worden nadat het nieuwe stoelenplan van kracht is. Tot die tijd gebruiken we de lezenaar als preekstoel. 

Vorige week is aan Nora Bogers in Den Haag de formele opdracht gegeven voor het maken van de nieuwe avondmaalstafel op basis van het ontwerp van architect Gert Grosfeld. Naar verwachting is de avondmaalstafel eind maart klaar. 


In het oorspronkelijke ontwerp van architect David Zuiderhoek waren de hoeken van het huidige liturgisch centrum afgerond. Dat is toentertijd (1970) om nu onduidelijke redenen niet gerealiseerd. Omdat die afronding een positieve invloed heeft op de akoestiek wordt dit alsnog gerealiseerd. Deze week is begonnen met de voorbereiding daarvan.

Ook de schilder is afgelopen vrijdag begonnen met de voorbereidende werkzaamheden.

Buiten, links van de zij-ingang, is aannemer Eef van Rooijen afgelopen donderdag begonnen met het straatwerk voor verbetering van de fietsenstalling aldaar.

Text...


Periodieke voorlichting restauratie, renovatie en inrichting Torenpleinkerk

Datum: 9 december - Door: Hans van Reenen, voorzitter kerkenraad


Zondag 1 december was er aansluitend aan de kerkdienst weer een periodieke voortgangspresentatie voor de gemeente over het project restauratie, renovatie, nieuwbouw en herinrichting van de Torenpleinkerk. Vertegenwoordigers van de diverse deelprojectgroepen presteerden de voortgang van hun project. Daarbij werd voor het eerst de nieuwe faciliteit ‘Bij de Haard’ gebruikt.
Jan van Barneveld vertelde over de uitgangspunten, realisatie en restpunten van het eerste opgeleverde deelproject: de nieuwbouw van ’Bij de Haard’. Daarna stond hij stil bij het tweede majeure deelproject: het onderzoek naar en de restauratie en duurzame versterking van de fundamenten van de kerkzaal. De keur van het Nederlands momumentaal-erfgoed-restauratiewezen voerde het onderzoek naar en de restauratie, renovatie en versterking van de fundamenten uit. Jan sloot zijn deelpresentatie af met een vooruitblik op de beoogde bouwkundige vergroening van onze kerkzaal. 

De restauratie van ons (Rijks)monumentale Bätz-orgel is het derde inmiddels gerealiseerde deelproject. Ons orgel is in de oude luister van 1809 hersteld. Dit geldt zowel het schilderwerk van de kast als de stemming van het binnenwerk. Daarmee heeft het orgel de warme (de ‘doese’) klank teruggekregen die de bouwers indertijd zochten. Dick van Dijk, de presentator van dit deelonderwerp, vertelde verder welke geheimen het orgel tijdens de restauratie nog meer heeft prijs gegeven. Zo blijkt het oorspronkelijke binnenwerk en een deel van de orgelpijpen nog van voor 1809.


Naast de terugblik op gerealiseerde zaken, werd stil gestaan op hetgeen nog voor ons ligt. Te weten: de renovatie, vergroening en herinrichting van de kerkzaal. Ds. J. H(ans) Uytenbogaardt, tijdens zijn werkzame leven voorzitter van de bouw- en renovatiecommissie van de PKN, legde stapsgewijs uit welke liturgische en praktische overwegingen aan de herinrichtingsplannen ten grondslag liggen. Een animatie van de architect droeg bij aan de verdere beeldvorming. 


Tot slot legde ouderling-kerkrentmeester Aad den Hertog verantwoording af over de geïnvesteerde gelden en financieringshaalbaarheid van het laatste deelproject. 


De verzorgde en zorgvuldige presentaties bleven de aandacht van de in grote getale aanwezige gemeenteleden tot het eind toe vasthouden. Iedere deelpresentatie werd afgerond met gelegenheid tot vragen. Hier werd gretig gebruik van gemaakt wat het geheel aanzienlijk verlevendigde. Eén van de aanwezigen hield aan het einde van de bijeenkomst een hartstochtelijk pleidooi om donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Torenpleinkerk. Een ander sloot de bijeenkomst af door haar grote waardering uit te spreken voor iedereen die zich voor de projecten heeft ingezet en nog steeds inzet. Zowel de oproep als steunbetuiging werden met applaus beantwoord. 


Giften voor de restauratie van de kerkzaal


In oktober ontvingen wij al een spontane gift van € 800,- voor de restauratie van onze kerk.
En vorige week werd ik gebeld door een van onze kerkleden, die, uit dankbaarheid na enkele geslaagde operaties, voor de restauratie van de kerkzaal een bedrag van € 1000,- gaat storten op onze rekening NL 83INGB 0000143153 t.n.v. Protestantse gemeente Vleuten. Daarnaast werd verteld dat onze kerk is opgenomen in het testament.
Wij zijn als kerkrentmeesters de gulle gevers hiervoor zeer dankbaar!


Indien u ook overweegt een incidentele of periodieke gift aan de kerk te geven, of onze kerk op te nemen in uw testament, dan kunt u (indien gewenst anoniem) contact opnemen met één van de kerkrentmeesters, die al uw vragen – ook over de nieuwe fiscaal-vriendelijke regelingen - op dit gebied graag wil beantwoorden.
Namens de kerkrentmeesters, Jan Pronk: 06-13157718


Mooie opbrengst door benefietconcert van de cantorij

Op 10 november vond er een benefietconcert plaats georganiseerd door de cantorij. Met slechts 50 toehoorders ('t was ook wel heerlijk najaarsweer buiten....) in de kerkzaal heeft onze cantorij o.l.v. Ines Leijen afgelopen zondag een bijzonder mooi concert gegeven met een selectie van liederen uit enkele Europese landen. Dick van Dijk speelde verschillende composities op het kistorgel en het concert werd afgesloten met een samenzang van liederen uit het liedboek.
Daarna was er een keur aan heerlijke hapjes, die door de leden van de cantorij thuis gebakken waren en gratis ter beschikking waren gesteld. Waarvoor onze hartelijke dank!
De totale opbrengst komt volledig ten goede aan de restauratie van de kerkzaal en is (inclusief de GIVT-bijdragen via de collectezak en de speciale concert QR-code op de deuren) uitgekomen op € 827,35. Een heel mooi bedrag, waarvoor we alle gevers van harte bedanken.

Text...


Werkzaamheden en versterking fundering kerkgebouw

October/november 2019

Komende periode zullen de muren aan de noord en zuidkant van het kerkgebouw worden versterkt en een extra funderingconstructie worden aangebracht. De zogenoemde steunberen van het gebouw worden aan de buitenkant en onder de kerkvloer verankerd om schuurvorming en verzakking van het gebouw in de toekomst te voorkomen.

 

Deze werkzaamheden zullen eerst afgerond moeten worden alvorens de kerkruimte zelf gerenoveerd kan gaan worden.

 

.  • Kerkruimte nieuw #3.jpg
  • Kerkruimte nieuw #6.jpg
  • Kerkruimte nieuw #7.jpg
  • Kerkruimte nieuw #1.jpg
  • Kerkruimte nieuw #2.jpg
  • Kerkruimte nieuw #5.jpg
  • Kerkruimte nieuw #4.jpg

‘Van Theater naar Communio’

 

Deze titel geeft in het kort weer wat we beogen met de herinrichting van onze kerkruimte in Vleuten.
In 1971, toen onze kerk na een restauratie en reconstructie door architect David Zuiderhoek opnieuw in gebruik werd genomen werden de avondmaalstafel, doopvont en kansel als een eenheid gezien, gelegen in een ‘liturgisch kerngebied’, dat vooral zichtbaar moest zijn voor de gemeente.

 

‘Liturgisch centrum’

 

Jaren later spraken we nog steeds van een liturgisch centrum als aanduiding voor de ruimte waarin het kruis hangt en de avondmaalstafel staat opgesteld. Op dezelfde hoogte bevindt zich ook de uit zichzelf al hoge preekstoel. Met deze indeling werd het onderscheid beaccentueerd tussen de ambtelijke bediening van Woord en sacramenten enerzijds en het horen, c.q. antwoorden van de verzamelde gemeente anderzijds.

 

 

Van ds. Hans Uytenbogaardt, die onze gemeente adviseert met betrekking tot de herinrichting hebben we inmiddels geleerd dat de kerkruimte in zijn geheel als ‘liturgische ruimte’ gedefinieerd zou moeten worden. Hij noemt het in een artikel een van de ‘kernbelijdenissen’ van de liturgische beweging – zowel katholiek, anglicaans als protestants dat de eredienst sinds het begin van de twintigste eeuw gemeenschapsviering is. Met andere woorden: heel de gemeenschap is constituerend voor de eredienst, die begint als de gemeente is vergaderd.

 

 

‘Schrift & Tafel’

 

De eredienst vieren we rond Doopvont, Schrift en Tafel. Bij de indeling van de kerkruimte kunnen we denken aan een pelgrimsweg naar het Beloofde land – ons kerkgebouw mag daar een afstraling van zijn. Bij de ingang stuiten we gelijk op de doopvont. Door de doop komen we immers de kerk binnen. Een ieder die onze kerk binnenkomt en  de doopvont passeert kan zijn of haar doop gedenken.

 

 

Het hart van de kerkruimte zal de plaats worden voor de ambo (lezenaar) vanwaar de Schrift zal klinken en de Tafel van de Heer. Zijdelings daarvan zal de preekstoel worden geplaatst. Was voor veel protestanten de preek het hoogtepunt van de dienst, deze zal nu ter zijde staan van de ambo en de tafel, vanwaar onze Heer zelf spreekt, breekt en deelt.

Voorbij de altaartafel zullen de stoelen in de opstelling staan zoals in de vespers: dus tegenover elkaar geplaatst. Deze ene helft van de gemeenschap ziet hierbij de andere helft in het gezicht. Dit is een fundamenteel gegeven - denk maar aan de mens geschapen als ‘hulpe elkander tegenover’- niemand is compleet in zichzelf. Dat is het stramien waarop ook de psalmen zijn gebouwd: de versdelen vullen elkaar aan.

 

 

‘Vespers’


Bij de vespers worden de psalmverzen afwisselend door de beide helften gezongen. Op zondagmorgen kunnen deze plaatsen bezet worden door cantorijleden, ambtsdragers en eventueel kinderen.

De absis, de ruimte waar nu nog de avondmaalstafel staat blijft afgezien van het kruis leeg. Het betreft de oostkant van onze kerk. We denken eraan een kunstenaar de opdracht te geven om voor deze hele wand, inclusief de beide ramen aan weerszijden een verbeelding te maken van Gods toekomst, die ons in kruis, verrijzenis en verheerlijking tegemoet komt en waarheen wij op weg zijn.

Er is nog veel meer te vertellen over ons kerkje. In een prachtig boek over architect David Zuiderhoek (1911-1993) las ik dat de Amersfoortse Bergkerk uit 1952 in 1988 een soortgelijke ombouw heeft meegemaakt, omschreven als een beweging van ‘luisterkerk naar participatiekerk’.


De plannen voor de eerste fase zijn inmiddels klaar en goedgekeurd, maar de praktijk zal onze vindingrijkheid nog zeker op de proef gaan stellen. Maar de belangrijkste beweging, die we in mijn ogen zullen maken is die van een gezeten gemeente naar een dynamische gemeente,  die in beweging zal komen bij de viering van de sacramenten van doop en de maaltijd van de Heer en die elkaar meer in het oog zal krijgen. Architect Gert Grossfeld zal ons voorzien van diverse plattegronden voor diverse gelegenheden. Daarbij zal het er uiteindelijk ook op aankomen dat we – zoals de gastenbroeder van het klooster in Westmalle, zelf ook architect ons onlangs zei – ook innerlijk verbouwd moeten worden.
Ik verheug me er enorm op om samen met u deze vernieuwde ruimte straks in gebruik te mogen nemen.

Idelette Otten, v.d.m.


Met dank aan artikel van ds. Hans Uytenbogaardt over ‘Vieren in oude en nieuwe ruimten’.
Foto is ontwerp van Gert Grossfeld.Doneer vandaag nog!

Mobile

 

Via de mobiele optie kan je het formulier invullen en verzenden of gebruik de donatie knop bovenaan de menubalk.

Online

 

Er zijn diverse digitale opties om uw donatie te realiseren. Via IDeal, of  PayPal.

In de kerk

 

Als u in de kerk bent op zondag kunt u ook via de collecte uw donatie voor de projecten geven.

Heeft u nog vragen  of wilt u meer informatie ?

 

Klik op onderstaande button om een bericht te sturen